សួស្តី​ឆ្នាំថ្មី​ ខ្ញុំត្រលប់មិនវិញហើយ​ បន្ទាប់ពីបាត់មុខយ៉ាងយូរ​😁😁😁