សូមមិត្តទាំងអស់គ្នា ជួយឲជាមតិ ឬគំនិតមួយសំរាប់ប្លក់នេះ ដើម្បីកែប្រែនូវប្លក់នេះផង។បើមានខុសឆ្គងអីសូមអភ័យទោសផង ព្រោះកំហុសតែតែងមានជៀសមិនផុតទេ បើជួយឲមតិយោបល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា ញ៉ុមនឹងព្យាយាមកែតំរូវ សូមអរគុណទុកជាមុន៕ 🙂 🙂